W trosce o Państwa bezpieczeństwo i dla zgodnej z prawem naszej współpracy wdrażamy niniejszą Politykę Prywatności stanowiącą integralną cześć naszego Serwisu. Administratorem Państwa danych jest Agencja Pośrednictwa Pracy In Temporis Polska sp. z o.o. 6 Sierpnia 1/3 90-606 Łódź NIP: 6762081282 KRS: 0000239829 Nr Certyfikatu Kraz: 1945,

Niniejsza Polityka Prywatności określa działania podejmowane przez Administratora w obszarze dotyczącym ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także w celu realizacji przez niego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO, w szczególności do informowania osób, których dane dotyczą, o obowiązującej u Administratora praktyce postępowania z danymi osobowymi, o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych oraz o kategoriach odbiorców, którym dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przekazywane. Przetwarzaniem danych osobowych (art. 4 pkt.2 RODO) są wszelkie czynności i operacje dokonywane na danych osobowych.

 1. Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Pośrednictwa Pracy  In Temporis Polska sp. z o.o., ul. 6 Sierpnia 1/3 90-606 Łódź NIP: 6762081282 KRS: 0000239829 Nr Certyfikatu Kraz: 1945.

We sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych prosimy kontaktować się:

 1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: In Temporis Polska sp. z o.o. 6 Sierpnia 1/3 90-606 Łódź
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@InTemporis.eu

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 1. In Temporis Polska sp. z o.o. 6 Sierpnia 1/3 90-606 Łódź
 2. biuro@InTemporis.eu,
 3. Cel przetwarzania Danych i czas ich przechowywania
 4. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  1. zgodnego z literą prawa zawierania i wykonania umów,
  2. zgodnego z literą prawa przeprowadzania procesów rekrutacyjnych,
  3. oceny kwalifikacji kandydatów do podjęcia pracy na określonym stanowisku,
  4. wyboru kandydata lub kandydatów spełniających kryteria stawiane do zatrudnienia,
  5. właściwego pod kątem przepisów RODO przeprowadzania procesów rekrutacyjnych z udziałem kandydatów,
  6. zgodnego z literą prawa wykonywania obowiązków nałożonych na Administratora w obszarze ochrony danych osobowych.,
  7. ujętego w ramy prawne prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez naszą Agencję, w tym za pośrednictwem korespondencji poczty e-mailowej typu newsletter i innych form komunikowania się na odległość,
  8. zapewnienia prawidłowej obsługi konta użytkownika prowadzonego w systemie informatycznym,
  9. ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Administratora, a także obrony praw Administratora.
  10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach jest:
  11. zgoda osoby (art. 6 lit. a, RODO), której dane dotyczą
  12. niezbędność przetwarzania (art. 6 lit. b, RODO), dla realizacji celu
  13. obowiązek prawny obciążający (art. 6 lit. c, RODO), Administratora,
  14. uzasadniony interes (art. 6 lit. f, RODO), Administratora.
  15. Czas przechowywania Danych osobowych przez Administratora nie przekroczy okresu koniecznego dla realizacji celu ich przetwarzania, a w szczególności:
  16. w przypadku Danych osobowych, co do których podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność ich przechowywania do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
  17. w przypadku Danych osobowych, co do których podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – do czasu wygaśnięcia wymienionej podstawy przetwarzania,
  18. w przypadku Danych osobowych, których przetwarzanie niezbędne jest do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu wygaśnięcia wymienionej podstawy prawnej do przetwarzania Danych.

Po upływie okresu wskazanego powyżej (art. 5 ust.1 lit. e, RODO) dane osobowe zostaną przez Administratora niezwłocznie usunięte, chyba że osoba, której dane dotyczą sprzeciwi się temu.

 

 1. Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być przekazywane do przetwarzania innym podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie na podstawie odrębnej Umowy powierzenia (art. 28, RODO), zawartej w celu prawidłowego wykonywania przez podmioty współpracujące, innych umów zawartych z Administratorem.  Umowa powierzenia określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, a także obowiązki i prawa administratora danych osobowych. Umowa zawiera także postanowienia związane z bezpieczeństwem powierzonych danych osobowych przez podmiot przetwarzający.

 1. Ochrona praw osób, których dotyczą przetwarzane przez Administratora dane osobowe
 2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez naszą Agencję będącą Administratorem, przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do informacji – o tożsamości Administratora i inspektora ochrony danych,
  2. sposobach kontaktowania się z nimi,
  3. celach i podstawie prawnej przetwarzania danych,
  4. odbiorcach danych,
  5. okresie przetwarzania danych,
  6. uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych,
  7. prawo do wycofania w każdym czasie (art. 17, ust 1, RODO) zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15, RODO), czyli informacji, czy Administrator przetwarza dane osoby, która zwraca się z takim zapytaniem,
  9. prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16, RODO), jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne, a także do żądania ich usunięcia, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celu, w którym zostały zebrane,
 • zgoda na przetwarzanie danych została wycofana i nie ma innej podstawy przetwarzania danych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich przechowywania, jeżeli:
  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie ich prawidłowości,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (art.17, RODO),
  3. wygasa potrzeba przetwarzania danych do celów realizacji zadań i interesu Administratora, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
  5. Prawo do przenoszenia Danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą. Oznacza to prawo osoby, której dane dotyczą do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą może przesłać te dane bezpośrednio innemu administratorowi lub zażądać od Administratora przesłania ich do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Administratorowi nie będzie wolno przetwarzać danych tej osoby, chyba że wykaże on istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administratorowi nie będzie wolno przetwarzać danych osobowych do takich celów.


  6. Oświadczenie Administratora – Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym procedury postępowania z danymi osobowymi, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych. Administrator dokonuje regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Polityka plików cookies
  1. Administrator, zarządzając stroną internetową https://www.intemporis.eu, otrzymuje dostęp do plików cookies i korzysta z nich. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer identyfikacyjny.
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, co pomaga zrozumieć, sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Umożliwia to ulepszanie struktury i zawartości strony internetowej.
  3. W ramach strony internetowej https://InTemporis.eu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej https://imtemporis.eu i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  5. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies lub automatyczne blokowanie ich zapisywania. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w przeglądarce internetowej. Użycie funkcji ograniczenia stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcje strony internetowej InTemporis.eu.